Artikel 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder opdrachtnemer degene die de opdracht heeft ontvangen.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van YDC.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en YDC.

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door YDC gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door YDC verrichte handelingen.
2. Door ondertekening of akkoord mail bevestiging van een overeenkomst met YDC verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van YDC en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen YDC en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. De door YDC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.
2. YDC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan YDC wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en YDC zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht YDC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. YDC stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. YDC bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.
7. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

 

Artikel 4 – PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat YDC gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor YDC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Facturering van een ontwerp en door YDC: Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
4. Zodra een website door YDC online geplaatst is, wordt deze als volledig beschouwd en zal deze worden gefactureerd, eveneens worden verdere veranderingen aan de website vanaf dat moment niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door YDC aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte via mail bevestigd of ondertekend heeft.
8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
9. Indien er niet aan de voorwaarden van betaling wordt voldaan, behoud YDC zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de diensten te allen tijde opschorten of beëindigen als opdrachtgever één van de schriftelijke voorwaarden schendt.

 

Artikel 5 – ONDERHOUD VAN WEBSITE EN ONDERHOUDSHOUDSCONTRACTEN
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
5. Onderhouden van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Zie artikel 4. 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

 

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. YDC mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 7 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. YDC zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal YDC steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YDC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YDC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YDC zijn verstrekt, heeft YDC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. YDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YDC kenbaar behoorde te zijn.
5. YDC zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft YDC het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat YDC hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door YDC of door YDC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart YDC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 


Artikel 8 – WIJZIGINGEN EN MEERWERK

1. Indien YDC op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan YDC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van YDC. YDC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal YDC Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het product of de dienst is het niet mogelijk om hier kosteloos veranderingen aan te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor YDC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 9 – DUUR EN BEËINDIGING
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. YDC dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar. YDC dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. YDC kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met YDC gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. YDC heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens YDC niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. YDC zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van YDC kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
5. Opzegging in geval van tussentijdse opzegging geeft YDC naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10 – OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN EN LEVERTIJD
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
3. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. YDC en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van YDC zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – OVERMACHT
1. In geval van overmacht is YDC gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. YDC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop YDC geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13 – DIVERSE BEPALINGEN

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. YDC kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. YDC heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14 – DERDEN
1. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
2. YDC is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden met kennisgeving door YDC doorgevoerd.
3. YDC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN WIJZIGINGEN
1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan YDC. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend YDC daartoe bevoegd.
2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is YDC te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van YDC openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door YDC tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elecktronische) bestanden, eigendom van YDC, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch YDC jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
6. De opmaak van het visuele ontwerp is uiteraard vrijblijvend er zijn geen kosten aan verbonden. Het visuele ontwerp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en of op andere wijze worden gebruikt, hetzij geheel hetzij ten dele, in welke vorm dan ook, tenzij dit geschiedt in overleg en schriftelijke toestemming van YDC.
7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg met de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen. De opdrachtnemer zal zijn toestemming niet kunnen onthouden aan wijzigings-voorstellen van zodanige aard, dat zijn verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
8. De eerste aanpassing na goedkeuring. Wij hanteren in principe een driemaal aanpassing van de final akkoord layout.

 

Artikel 16 – PRIVACYBEPALINGEN
1. Persoonsgegevens worden door YDC slechts gebruikt om aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. YDC verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – WEBDESIGN WEERGAVE EN HOSTING
1. Voor websites draagt YDC er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers. YDC is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en/of verschillen tussen de verschillende browsers. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het door YDC gemaakte ontwerp in alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven. YDC is niet aansprakelijk voor foutieve weergave in oudere webbrowsers zoals internet explorer 9 en 10, door tekortkomingen of gebreken in het ontwerp. Eventuele aanpassingen kan d.m.v. een kostenimpactbepaling worden gefactureerd.
2. De Opdrachtgever is ten alle tijd verantwoordelijk voor de diensten die op zijn website worden uitgevoerd.

 

Artikel 18 – DRUKWERK
1. YDC drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is YDC op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – HONORARIUM, KOSTEN EN TARIEVEN
1. De honorering berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de offerte of overeenkomst.
2. Noodzakelijke reiskosten, die worden gemaakt, worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht, conform het afgesproken tarief.
3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief omzetbelasting.
4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden, bij projecten met een looptijd langer dan een maand, maandelijks ingediend bij de opdrachtgever. Bij het uitblijven van betalingen is de opdrachtnemer gerechtigd het voortzetten van de opdracht op te schorten.
5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden, bij projecten met een looptijd korter dan een maand, na afronding van de opdracht ingediend bij de opdrachtgever.
6. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overgekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

 

Artikel 20 – WIJZIGING IN DE OPDRACHT
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, dienen schriftelijk of mondeling door opdrachtgever of diens gematichtigde aangebracht worden, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, kunnen bij de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht. Veranderingen welke echter vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moet door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is het artikel 10 “Overschrijding leveringstermijn” van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 21 – BETALING
1. Het is de opdrachtnemer vrij om opdrachten voorzien van watermerk en beveiliging op te leveren in afwachting van betaling. In die situatie worden, na betaling binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum, de bruikbare documenten toegestuurd.
2. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
3. Bij afwijking van de betalingstermijn, zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een maandelijkse rente vergoeden overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
4. Het eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
5. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 22 – EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 23 – VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesse te vorderen.

 

Artikel 24 – ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer dat wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse.

 

Artikel 25 – AFNAME
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 26 – KLACHTEN
1. Reclames oftewel klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 30 kalenderdagen na aflevering van de opdracht.
2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

Artikel 27 – TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.